gemaakt op : 09 juli 2018

Vanaf de bestuurstafel

Woensdag 4 juli is de bijzondere algemene ledenvergadering goed bezocht. Ruim 50 WZC-ers wisten de weg naar het clubhuis te vinden. Om alle WZC-ers goed te blijven informeren treft u onderstaand een korte weergave aan van de belangrijkste punten uit de ledenvergadering.

 

Lid van verdienste en voordracht

Jan Eikelboom is alsnog gehuldigd voor zijn verdiensten voor onze vereniging. Jan is al vele jaren onze kantinebeheerder. Een belangrijke taak die Jan met grote gedrevenheid en zorgvuldigheid tot de dag van vandaag uitvoert. Ook is hij vele jaren scheidsrechter geweest en is hij back-up bij het klaverjassen. Zijn bloed gaat sneller stromen bij een paar graden vorst, aangezien hij een van de rayonhoofden is van de Molentocht voor het onderdeel koek en zopie. Maar bij voetbalweer is hij trouw supporter bij het 1ste elftal.

 

Daarnaast heeft het bestuur besloten Henk Regterschot voor te dragen als lid van verdienste. Hij stopt na 35 jaar actief te zijn geweest binnen de seniorencommissie en lange tijd binnen het bestuur. Als dank ontving hij een bloemetje. De huldiging van Henk zal traditiegetrouw plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie.

 

Vrijwilligersplan

Het vrijwilligersplan staat en een uitnodiging aan (ouders van) leden is uitgezet via e-mail, website en social media. Na ruim 1,5 week zijn er 12 reacties binnen. Deze leden zullen of zijn inmiddels benaderd door leden van de vrijwilligerscommissie. Begin van het nieuwe seizoen zal elk lid fysiek een uitnodiging ontvangen om zich in te schrijven als vrijwilliger. In de ledenvergadering van woensdag 28 november 2018 zullen de resultaten van de uitvraag worden gedeeld en zal een evaluatie plaatsvinden van deze pilot.

 

Ontwikkelingen privatisering

De afgelopen periode zijn diverse besprekingen geweest met de gemeente en vetbalclubs over de privatisering. Naast de kleedkamers heeft het ook betrekking op het onderhoud van de natuurgrasvelden en de bosschages. Inmiddels hebben de verenigingen en de gemeente een akkoord bereikt over de privatisering van het onderhoud van de natuurgrasvelden en de bosschages. Per 1 september 2018 zal dit ondergebracht worden bij Veluwenkamp uit Hattem. Over de privatisering rondom de kleedkamers zal nog verdere afstemming plaats moeten vinden. Dit onderwerp zal uiteraard ook betrokken worden bij mogelijke verbouwplannen van ons clubhuis.

Plannen nieuw- of verbouw van ons clubhuis

Een commissie bestaande uit Frans Stijf, William Boeve en Dick Nieuwenhuis heeft onderzoek gedaan naar de plannen voor nieuw- of verbouw. In het begin stadium heeft ook Erik van Limburg hier een bijdrage aan geleverd. Dick heeft de plannen gepresenteerd waarbij de commissie veel lof ontving over het voorwerk wat tot nu verricht is. Op basis van de ontwerpen, voor- en nadelen van nieuw- en verbouw en het financiële gedeelte heeft de ledenvergadering uitgesproken om het verbouwplan verder te verkennen. Concreet betekent dit dat het bestuur gaat kijken naar de financiële haalbaarheid, waarna in een extra ledenvergadering medio september een besluit kan worden genomen over de definitieve uitwerking van het verbouwplan. Hierin zullen dan ook de diverse commissies worden betrokken.

 

Situatie J017-1

Andre Andeweg heeft een presentatie gegeven over de achtergronden van de besluitvorming rondom de teamindelingen en specifiek op de problematiek rondom het J017-1 team en de gevolgde stappen. Aangezien Andre te weinig draagvlak voelt voor het gevoerde technische beleid heeft hij aangegeven om met onmiddellijke ingang zijn functie binnen het bestuur en binnen WZC neer te leggen. Naast Andre heeft ook het bestuur kritisch naar het proces en haar eigen rol gekeken. Deze bevindingen zijn aan de aanwezigen teruggekoppeld, waarbij de leden vervolgens vertrouwen uitspreken in het bestuur. Een viertal leden hebben aangegeven, onder voorwaarden, zitting te willen nemen in de VTC. Vanuit het DB zal op korte termijn met hen een verkennend gesprek worden gevoerd en zal waar mogelijk actuele voetbaltechnische zaken met hen worden opgepakt.

 

Tenslotte

Wij wensen alle WZC-ers een fijne vakantieperiode toe en we hopen elkaar weer te zien en te spreken in het nieuwe seizoen. De eerste trainingen staan op zaterdag 11 augustus al weer op het programma.